Hilde Lenaerts - Photography - Based in BE

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Hilde Lenaerts en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling

impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.


Artikel 2: Definities

2.1. De fotograaf: Hilde Lenaerts, hierna genoemd “de fotograaf/videograaf”; Vlamingstraat 41-3, 8000 Brugge

2.2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. De fotograaf mag als haar opdrachtgever – gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.

2.3. Een fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotoshoot, afdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 3: Prijs en offertes

3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief taksen en BTW, tenzij aantoonbaar anders vermeld.

3.2. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.


Artikel 4: Overeenkomst, voorschot en annulatie

4.1. Een orderovereenkomst tussen de fotograaf/videograaf en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de fotograaf.

4.2. De foto’s, de montage van de foto’s, video’s en de eventueel begeleidende teksten worden door de fotograaf slechts effectief in druk gegeven en ter beschikking gesteld van de opdrachtgever nagoedkeuring door de opdrachtgever. De fotograaf zal, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, de door de opdrachtgever aangegeven correcties uitvoeren. Het akkoord van de opdrachtgever met de foto’s, de montage en de begeleidende teksten ontslaat de fotograaf/videograaf van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de vorm en inhoud van de foto’s en de inhoud en spelling van de begeleidende teksten. Na het aanleveren van het finale werk zal de factuur verzonden worden.

4.3. In geval van annulering na tot stand komen van de orderovereenkomst wordt de fotograaf als volgt vergoed:
- bij annulatie tot 24 uur voordien: minimum 75% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.

- bij annulatie tot 48 uur voordien: minimum 50% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.
- bij annulatie tot 72 uur voordien: minimum 25% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.

4.4. Indien de opname voor een commerciële opdracht door de opdrachtgever wordt uitgesteld, doch uitgevoerd binnen een termijn van dertig dagen, waarbij een nieuwe opdracht schriftelijk wordt bevestigd, is volgende bijkomende vergoeding verschuldigd:
- uitstel 24 uur voordien: minimum 50% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

- uitstel 48 uur voordien: minimum 25% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. - uitstel 72 uur voordien: minimum 15% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. - uitstel meer dan 72 uur voordien: alle aangegane kosten. Zo de opname niet uitgevoerd wordt binnen de 30 dagen, wordt de vergoeding berekend als bij een annulering.

4.5. Indien in de uitvoering van de opdracht door de fotograaf een USB-stick, WeTransfer-link of Dropbox-map met foto’s wordt afgeleverd aan de opdrachtgever, is het aantal geleverde foto’s afhankelijk van de aard van de opdracht. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de USB-stick, WeTransfer-link of Dropbox-map ongeveer volgend aantal foto’s bevatten (kleine afwijkingen zijn mogelijk, in functie van het resultaat van de fotoreportage):

- Huwelijk: hangt af van de duur
- Portretreportage: 5 tot 10 foto’s per persoon
- Event- of bedrijfsfotografie: 25 foto’s per uur
- Andere dan hierboven opgesomd: max. aantal foto’s overeen te komen

4.6. De fotograaf oordeelt zelf welke foto’s via USB-stick, WeTransfer of Dropbox aan de opdrachtgever worden ter beschikking gesteld. Foto’s of videomateriaal dat de uiteindelijke selectie niet haalden kunnen onder geen beding verkregen worden.


Artikel 5: Plaatsen van de bestelling

5.1. Bij de plaatsing van de bestelling moet u nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling en het leveringsadres en het emailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd.

5.2. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

5.3. Een bestelling verbindt de fotograaf/videograaf niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk ander beschikbaar communicatiemiddel.

5.4. De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.

5.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, kleuren, filters enz.), schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn.


Artikel 7: Betalingen

7.1. De facturen van de fotograaf/videograaf zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.

7.2. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro, tenzij een grotere schade bewezen wordt. Het voorschot komt van rechtswege toe aan de fotograaf/videograaf en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten.

7.3. Na het afwerken en aanleveren van de beelden ontvangt de opdrachtgever per e-mail een overeenstemmende factuur, met verzoek het bedrag over te maken op volgende bankrekeningnummer: BE17 0689 0744 4121 van de fotograaf. Na ontvangst van de betaling is de opdracht afgehandeld.


Artikel 8: Levering, verzending, onkosten

8.1. In de uurprijs is een gallerij met alle foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op

facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. Een WeTransfer- of Dropbox link met de onbeschermde foto’s in hoge resolutie is tevens inbegrepen. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden.

Hilde Lenaerts Foto- & Videografe www.hildelenaerts.com

8.2. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. Fotoalbums en andere drukwerken worden na de opdracht overeengekomen en besproken tussen de opdrachtgever en de fotograaf/videograaf. De meerkost hiervan is voor de opdrachtgever.

8.3. De aanleverdatum wordt vooraf schriftelijk bepaalt tussen de fotograaf/videograaf en de opdrachtgever.

8.4. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Indien de fotograaf en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.5. Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke overeenkomst wijzigt, dan kan de leveringstermijn worden verlengd.

8.6. Als de opdrachtgever de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heeft hij een week de tijd om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de overeenkomst veroorzaken.

8.7. De fotograaf is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door de fotograaf aan de opdrachtgever gefactureerd. Reistijd en verplaatsingen van de fotograaf kunnen maximum tot 50% van zijn honorarium worden aangerekend.

8.8. De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre-lighting, opbouw en afbreken van het decor en andere voorbereidende werkzaamheden, kan aangerekend worden maximum tot 50% van het daghonorarium.


Artikel 9: Overmacht

9.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is de fotograaf gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij.

9.2. In geval van overmacht dient de fotograaf/videograaf de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

9.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

9.4. Ingeval de overeenkomst door de fotograaf/Videograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de fotograaf en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht de fotograaf in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever in vervanging te voorzien. In dat geval wordt de opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan de fotograaf aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. De fotograaf verbindt er zich in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.


Artikel 10: Kwaliteit van het werk

10.1. De fotograaf/videograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.

10.2. De fotograaf/videograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

10.3. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf/videograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf/videograaf is geretourneerd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verlengen de uitvoeringstermijn.

10.4. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever zich te schikken naar het oordeel van de fotograaf/videograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf/videofraaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

11.2. De fotograaf/videograaf moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige, of grammaticale fouten. Van zodra de fotograaf/videograaf de bestelling heeft verzonden naar de drukker kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden gevraagd.

11.3. De fotograaf/videograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.

11.4. De fotograaf/videograaf is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname door de opdrachtgever verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan.

11.5. De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

11.6. De fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij ersprake is van opzet of zware fout.

11.7. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van de fotograaf/videograaf beperkt tot het factuurbedrag.

11.8 De fotograaf/videograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.

11.9. De fotograaf/videograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de fotosessie.

11.10. De fotograaf/videograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan de fotograaf/videograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien de waarde van de goederen het verantwoorden, kan de fotograaf/videograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf/videograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen.

11.11. De fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf/videograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.

11.12. De aansprakelijkheid van de fotograaf/videograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf/videograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.

11.13. De fotograaf/videograaf is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

11.14. De fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven x- stralen controle e.d. . Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van de fotograaf volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van de fotograaf toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.


Artikel 12: Klachten

12.1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij de fotograaf/videograaf hiervan op de hoogte stellen per e-mail: info@hildelenaerts.com of via de website: www.hildelenaerts.com

12.2. Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de opdrachtgever, binnen de 8 dagen na de uitvoering of factuurdatum per aangetekend schrijven verzonden te worden aan de fotograaf/videograaf. Ieder laattijdig protest is onontvankelijk.


Artikel 13: Auteursrecht – Recht tot reproductie – Gebruik van de foto’s

(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)

13.1. De fotograaf/videograaf behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s en/of tekeningen, noch in analoge, noch in digitale vorm.

13.2. Het model en het promotiebureau, eventenbureau, de opdrachtgever of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.

13.3. Het model, noch de ouders, noch de opdrachtgever of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

13.4. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken tegebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door de fotograaf/videograaf.

13.5. Behoudens andersluitende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk overeengekomen exploitatiewijze, - vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenkomst omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s en ander beeldmateriaal door derden.

13.6. Het is voor beide partijen verboden de foto’s/video’s commercieel te exploiteren, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Ingeval de foto’s/video’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit, dan mogen de foto’s enkel worden gebruikt door de handelaar/rechtspersoon, voor de enkele doeleinden en binnen het territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de fotograaf/videograaf.  Indien geen specifieke overeenkomst werd gesloten zijn de beelden enkel te gebruiken voor web-doeleinden van de klant. 

13.7. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie gepaard te laten gaan met de vermelding “© HILDE LENAERTS” of “© WWW.HILDELENAERTS.COM”. Het is de opdrachtgever verboden de foto’s/video’s op welke manier dan ook te wijzigen. De opdrachtgever is verplicht wijzigingen in kleur en dergelijke te laten uitvoeren door de fotograaf/videograaf. Indien dit na het afronden van de gehele opdracht gevraagd wordt zal hiervoor een nieuwe offerte opgemaakt worden.

13.8. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

13.9. Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “© Hilde Lenaerts” op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk van de fotograaf, zal opdrachtgever de fotograaf een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 500 Eur per inbreuk of inbreukmakende foto, onverminderd het recht van de fotograaf om een hogere schadevergoeding te eisen.


Artikel 14: Portretrecht

14.1. De fotograaf/videograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het/de model/opdrachtgever géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via e-mail.


Artikel 15: Bewaring van de bestanden

15.1. De foto’s/video’s die door de fotograaf/videograaf werden gemaakt, worden maximaal 60 dagen na factuurdatum digitaal bewaard. tenzij anders vermeld door de fotograaf.


Artikel 16: Garantie

16.1. Indien na het afwerken van het foto-ontwerp een fout in de tekst is geslopen die door de opdrachtgever foutief was doorgegeven, dan maakt de fotograaf/videograaf het ontwerp opnieuw met een korting van 15%.


Artikel 17: Wijzigingen voorwaarden

17.1. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.


Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

18.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen de fotograaf/videograaf en de opdrachtgever, zijn uitsluitend de rechtbanken te Brugge bevoegd.


Using Format